Privacy Policy

Dataskyddspolicy 20180518

För att vi på Noas Sweden ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar en hög nivå på säkerheten i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som är berörd känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem.

Vill du veta om vi har några personuppgifter lagrade om dig? Eller har du upptäckt att något är fel i de uppgifter vi har om dig? Hör av dig till info@noassweden.se rättelse eller radering av dina
personuppgifter.

Noas Sweden dataskyddspolicy
På Noas Sweden värnar vi om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och
hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu
levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter. Noas Sweden behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen GDPR 2016/679.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Noas Sweden AB, organisationsnummer 5563895290, med adress Fabriksgatan 2, 543 50 Tibro. Kontaktperson: Joakim Zabel

Vilka personuppgifter behandlar Noas Sweden?
Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. I tabellen nedan har vi beskrivit de vanligaste kategorierna av personuppgifter vi har. Vi samlar in uppgifterna antingen
direkt från dig, från våra partners och leverantörer eller från allmäna register. Insamlingen kan även ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker någon av våra webbplatser
eller använder en mobilapplikation.

Din roll

Privatperson som skickar offertförfrågan och/eller order på bänkskivor/hoar direkt av Noas.  Företagskund som skickar offertförfrågan/order på inköp från Noas. Prenumeranter på nyhetsbrev Samarbetspartner Leverantör Journalist/Mediarepresentant

Exempel på personuppgifter vi behandlar

Namn, kontaktuppgifter, köp- och besökshistorik Namn, befattning, kön, företag/organisation, kontaktuppgifter, intresseområden, köp- och besökshistorik Namn, kontaktuppgifterNamn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, dialoghistorik Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik,
dialoghistorik Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, besökshistorik

Utöver exemplen ovan kan vi komma att samla in information om IP-adresser och vad du använder för slags enhet, till exempel när du besöker någon av våra webbplatser. Noas Sweden webbplatser använder även så kallade cookies när du besöker våra webbplatser. Det förekommer också att vi dokumenterar Noas Sweden arrangemang eller levererade produkter/projekt med foto, video- eller ljudinspelningar, och dessa kan i vissa fall utgöra personuppgifter. Rättslig grund och ändamål för behandlingen

Noas Sweden behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:
– Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med kunder och leverantörer
– Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
– Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner
– Förhindra bedrägerier och förebygga brott
Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss.

Varje behandling av personuppgifter som Noas Sweden har kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Fullgörande av avtal
Exempel: Om du köper produkter av Noas Sweden så måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna kommunicera med rätt kontakt. Vi måste hantera dina personuppgifter för att kunna leverera beställda varor eller tjänster och för att fakturera det du har beställt.

Berättigat intresse
Exempel: Om du är yrkesverksam i en viss bransch och Noas Sweden har ett arrangemang eller produktinom denna bransch så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra arrangemanget/produkten. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra våra arrangemang/produkter väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring. Kontakta oss om du vill ha mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.

Samtycke
Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev eller deltar i någon av våra arrangemang frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall
då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla
ditt samtycke.

Lagringstider och skyddsåtgärder
För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så arbetar vi på Noas Sweden ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder. Det gäller fysiskt skydd (till exempel för personer, IT-infrastruktur och byggnader), informationssäkerhetsskydd (till exempel mot intrång i IT-system, virusattacker och genom säkerhetskopiering) och organisatoriskt skydd (till exempel att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter). Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig. Om inget annat har avtalats och om inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre så gäller lagringstiderna nedan. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittetnedan om ”Dina rättigheter”.

Yrkesverksamma
Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som beställare eller som leverantör till oss så kommer vi att spara dina personuppgifter i fyra år efter din senaste aktivitet. Med”aktivitet” menas att du till exempel köper en produkt eller för en dialog med oss via e-mail eller telefon, eller klickar på en länk i ett av våra nyhetsbrev.

Om du är i kontakt med oss som privatperson, till exempel beställer in bänkskiva så kommer vi att spara dina personuppgifter i två år efter din senaste aktivitet. Överföring av personuppgifter till andra.

Noas Sweden säljer aldrig dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra detta. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Myndigheter
Exempel: Noas Sweden kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Annat bolag i koncernen
Exempel: Om Noas Sweden bildar dotterbolag så kan detta bolag komma att behandla dina personuppgifter. För de fall insamling av personuppgifter har skett enligt denna dataskyddspolicy gäller motsvarande skyddsnivå även i det andra bolaget.Annan personuppgiftsansvarig (med Noas Sweden som samarbetspartner) Exempel: Om Noas Sweden genomför ett arrangemang i samarbete med en annan verksamhet, till exempel en branschorganisation, så kommer både Noas Sweden och branschorganisationen att ha tillgång till dina personuppgifter. Båda verksamheterna är då personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar.

Länkar i Noas Swedens digitala kanaler
Det kan förekomma länkar i Noas Sweden digitala kanaler (till exempel på våra webbplatser) som leder till andra digitala kanaler som omfattas av andra regler för dataskydd än vad som anges här. Noas Sweden ansvarar i dessa fall inte för information eller behandling som genomförs i en annan verksamhets digitala kanal.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Noas Sweden.
Vill du utöva dessa rättigheter får du skicka ett brev till:
Noas Sweden AB Fabriksgatan 2
543 50 Tibro
Vi kommer att besvara brevet inom 28 dagar räknat från det att vi kunnat kontrollera din identitet. För att skydda dig och dina personuppgifter kommer Noas Sweden inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du rätt att få en bekräftelse på om Noas Sweden behandlar dina personuppgifter och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de flesta av Noas Sweden system fungerar e-mailadressen som identifikator och vi kommer därför normalt att leverera kopian på uppgifterna digitalt till din e-mailadress.

Rätt till rättelse
Noas Sweden strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet
Om du vill få ut dina personuppgifter från Noas Sweden för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig arbetsinsats för oss. Med tanke på den begränsade mängden personuppgifter som Noas Sweden behandlar, kommer det i nästan alla fall vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter. Notera också att denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv.

Rätt till begränsning av behandling
Om du vill att Noas Sweden ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)
Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via e-mail, och därefter raderar vi även det skickade mailet.

Om du tycker att vi har gjort fel
Om du anser att Noas Sweden behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).